Umumy Çat
Ogşamda ýüzüme çawýanja demiň,
Bakylyk bagş etjek howa meň üçin.
Mähriň çogmasyndan gaýmaklan lebiň,
Ömürlik uýulan doga meň üçin.
Bu şygrymyň adyn okap dessine,
Beýnisi kän gatamadyk gerçekler,
Hyýalynda gyrmyz lebi öpendir,
Has ozduryp, öňe gidip geljekden.

Ýok, men bärde ene posasy hakda,
...
Watanymdan, bolsam sürgün,
Dogduk yerden göçen aglar,
Saýrak dilden galsam bir gün
Ejem Aglar, Ejem Aglar...

Tende derdim sürse höküm,
Yzasyny çeken aglar,<...
Näme berseň dolup bergin Hudaýym,
Ýok, aç nebsim üýtgedenok pikirim.
Bir däne çigitden ýetse-de paýym,
Doly berseň besdir, kändir şükürim.

Eý Ýaradan ömür berdiň, müň şükür,
Berlen ykbal hiç sogapsyz ötmesin.
Ýollarda müň beýik, ýene müň çukur,
Kynçylykda umyt tozup gi...
Kaka uly bolmak aňsat däl eken,
Seniň nanyň iýen günlemdir Jennet.
Indi iýjek bolup bir döwüm çörek,
Ondan öň iýýärin müň döwüm minnet
...
Ak didary meňzär Aýa,
Alçak gyzdyr, aljak gyzym.
Hakdan razy bu serpaýa,
Alçak gyzdyr, aljak gyzym

Aşa näzli, diýseň kejir,
Näzin çekmek däldir eji...
"Illeriň çagasy bela ýaly-la...",
Diýip gyjyndyrdyň, okatdyň eje.
Bäsdeş edip illeň çagalaryna,
Ejiz ýüregmizi beketdiň eje.

"Iliň çagasyndan ke...
Maňa şolam bolýar...
Gözelligiñ, gazallykmy,goşgulyk?
Romanlygam jemlenipdir, hoş gylyk...
Duraweri ylhamlary küşgürip,
Lebleriñ gyrmyzy, ýañagyñda hal,
Ma&n...
Bir gün şägirt Tilki halypa Tilkä,
Diýdi- Neçüýn mydam nyşan biz gülkä.

Dürtüşip möjekler gülki berene,
Diýýärler -goý, gard...
Seni asla gujaklap ýa öpmedim,
"Köýnegmiň iligi çümmesin" diýip.
Soň bir gün duşaýsa ýolda-ýodada,
"Dili gysga bolup, dymmasyn" diýi...
(Yagshy Goshunow bilen sohbetdeslikde doran setirler)
Internet adama kop zady berdi,
Kimlere ak bagt, kimlere derdi
Ol yerde gormek kyn hakyky yuzi
Esitmek has hem kyn, hakyky sozi
Kimler ozun Ay dek gorkezjek bolar,