Saýtdan aýdym/klip/surat ýükläp bileňizokmy?

1. Saýtdan ýüklemekçi bolan faýlyňyzyň üstüne basyň.
Faýlyň üstüne basanyňyzda aşakdaky ýaly penjire çykar:

2. Çykan penjireden Ýüklemek üçin aýdymyň salgysy (ssylka) diýen ýazgy çykar. Gapdalda kopýalamak düwmesine basyň. Aşakdaky suratda daşy gyzyl çyzyk bilen çyzylyp görkezilen:
3. Kopýalamak düwmesine basanyňyzdan soň aşakda Sylka kopýalandy diýen ýazgy çykar.
Indi saýtdan çykýas we ADM Pro programmasyna girýäs.
(Eger ADM Pro programma sizde ýok bolsa ýüklemek üçin Şu ýere basyň).
Programma girenimizden soň aşakdaky suratda görkezilen + düwmesine basýas:
4. Çykan penjireden Адрес: ýazgynyň aşagyndaky ýazylýan bölege basyp durýas.
Suratda görkezilen:
5. Basyp duranymyzdan soň aşakdaky suratdaky ýaly Вставить ýazga basýas.
6. Вставить ýazga basanymyzdan soň aşakdaky suratdaky ýaly ýazgy peýda bolar.
Çykan penjireden Закачать düwmesine basýas.
Suratda görkezilen:
7. Закачать düwmesine basanymyzdan soň aýdym/klip/surat ýüklenip başlanar.
Faýl doly ýüklenýänçä garaşyň. Suratda görkezilen:
Faýl ýüklenenden soň Завершено düwmesine basyp faýlyňyzy diňläp/görüp bilersiňiz.

Saglykda ulanyň!

Statok.net